Vårt skip er lastet med...

Vårt skip er lastet med...

Nærsjøskipsfarten har en god mulighet til å tilrettelegge for utviklingen av grønn skipsfart, og kan være et betydelig bidrag til å bedre Norges utgangspunkt i Paris-avtalen. Flere miljøeffektive skip med økt godsvolum gjør kanskje fremtiden til norsk skipsfart lys – men aller mest grønn.

Norske myndigheter har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Transportsektoren representerer en vesentlig utslippskilde og står nå ovenfor en krevende omstillingsfase, hvor sjøtransporten seiler frem som det miljøvennlige alternativet innen sektoren.

Med mer gods på kjøl reduseres belastningen, antall ulykker og køen på veinettet, og er med dette et klimabesparende tiltak i seg selv. Dette reduserer klimautslippene for hvert transporterte tonn per kilometer, og er avgjørende for en grønnere transportsektor. 

Det grønne paradigmeskiftet
I dag preges skipsfartsnæringen av en raskt voksende teknologiutvikling som stadig implementeres i ulike ledd i verdikjeden, og med dette driver skipsfartens grønne skifte fremover i full fart. Flere og flere havner får landstrømløsninger, skip blir designet med biodrivstoff, vindturbiner eller batteri som fremdriftsmiddel, og autonome skips inntreden i markedet er rett rundt hjørnet. Det grønne skiftet i den maritime bransjen bidrar til en mer bærekraftig verdikjede, og tilrettelegger for en grønnere økonomi.

Norges kunnskap og tradisjoner innen skipsfart gir oss en gylden mulighet til å etablere verdens mest effektive og miljøvennlige kystfart drevet helt eller delvis med batterier, LNG eller andre miljøvennlige drivstoffer. Kystverkets tilskuddsordning til rederier for etablering av miljøvennlige transportruter av gods langs norskekysten har vært et friskt pust. Ytterligere politiske insentiver for en mer utbredt etablering av miljøeffektive skip kan bli viktig for å nå målet i Paris-avtalen. 

Et grønt hav av muligheter
I tiden fremover bør fokuset rettes mot å implementere ny teknologi i den maritime verdikjeden for å redusere klimautslipp, samt å stimulere grønn økonomi. Som et ekstra plusspoeng vil denne utviklingen skape nye fremtidsrettede jobber i Norge. Dette gir spennende muligheter for slike som meg som står på trappen til å gå inn i arbeidsmarkedet!