Havnene blir viktigere når sjøtransporten går over på andre energiformer. Som et energisenter vil havnene spille en viktig rolle i å legge til rette for bruk av nye og klimavennlige drivstofftyper. Eksempelvis strøm til hybridskip, biofuel eller hydrogen for å nevne noe.

Grønne forsyningskjeder er også avgjørende for at vi skal klare å omstille oss til lavutslippssamfunnet og vi trenger ikke å finne opp kruttet på nytt. Gjennom historien har havnene langs kysten vært selve drivkraften bak byutviklingen. Ved å knytte produksjon og marked sammen, har havnene bidratt til utvikling av arbeidsplasser og skapt vekst i byregionene.

Omstilling til morgendagens levebrød og en grønnere hverdag setter nye krav til logistikken fra leverandør til sluttbruker. Det er et kollektivt ansvar for alle i kjeden fra selger til kunde. Rammebetingelser må stimulere så det grønne alternativet blir lønnsomt.

Skal godsoverføring til sjø bli mer enn en intensjon må det satses. Første steg er å sikre like konkurransevilkår mellom vei, sjø og bane. Sjøveien, det miljøvennlige alternativet, må utnyttes der det er hensiktsmessig å sette godset på kjøl.

Havnene er klare. Et nylig publisert studie viser at norske havner er mer produktive enn de øvrige nordiske havnene og når havnene i tillegg har konkurranse dyktige priser sammenlignet med andre skandinaviske land bør forholdene ligge til rette for utnyttelse av sjøveien.

Norge må sørge for at bedriften, i jakten mot lavere kostnader, velger å fortsette sin produksjon her hjemme. Da blir alle vinnere!


Dette leserinnlegget ble sendt ut 9. januar 2017.