Vindkraft09.jpg
Foto: iStock
Nasjonal ramme for vindkraft nærmer seg

Er vinden sterk men nettet trangt hos deg?

Ny fornybar • Energi

Har du viktige innspill til Nasjonal ramme for vindkraft? NVE ønsker faglig informasjon som det bør tas hensyn til i arbeidet, før rammen ferdigstilles neste år.

NVE skal på oppdrag fra Olje- og energidepartementet utarbeide et forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Formålet er at de beste vindkraftlokalitetene blir valgt når det søkes om konsesjon. NVEs forslag skal overleveres til departementet innen 01.03.2019.

«Nå inviterer vi energibransjen til å gi innspill om regionale interesser. Det kan for eksempel være informasjon om særlig gode produksjonsforhold eller lokal/ regional nettkapasitet», skriver NVE i et brev som er sendt KS Bedrift og andre bransjeorganisasjoner.

Direktoratet presiserer at dette ikke er en generell høring på rammeplanen. Eventuelle innspill skal inngå i grunnlaget for en overordnet arealanalyse, som deretter vil inngå i forslaget til plan.

«Analysene skal gjennomføres i samarbeid med andre etater, og vurdering av nettkapasitet vil gjøres i samarbeid med Statnett. Det kan finnes ytterligere lokal og regional kunnskap om arealene som kan være relevante for analysene», skriver NVE.

Mer informasjon om arbeidet med rammeplanen finnes på NVEs nettsider, blant annet her.

Så om det blåser friskt mens nettet er trangt i akkurat ditt område, er det informasjon som kan påvirke rammeplanen. Fristen for innspill er 20. september 2018 og kan sendes til oss i KS Bedrift eller direkte til NVE på nve@nve.no.