I Norge gjenvinnes bare 38 prosent av husholdningsavfallet og enda mindre av liknende avfall fra tjenesteytende sektor. Dette innebærer at Norge må nesten doble materialgjenvinningen fra husholdningsavfall og lignende næringsavfall innen 2035.

KS Bedrift Avfall mener at målet om 65 prosent materialgjenvinningsgrad innen 2035 er viktig for å lykkes med en sirkulær økonomi, men da må Norge satse på nasjonal verdiskaping gjennom mer effektiv utnyttelse av lokale avfallsressurser. Dette vil kreve store investeringer i moderne ettersorteringsanlegg, utvikling av markeder for utvunnet plast i Norge, utvikling av kvalitetskriterier og mer effektive avfallsstrømmer.

Det må også jobbes med å tilrettelegge for økt kildesortering blant innbyggerne, på arbeidsplassen og skolen.

Samle like avfallsressurer

Gjenvinning av husholdningsavfallet er et viktig virkemiddel for å nå målet om et lavutslippssamfunn, men dette utgjør bare 20 prosent av det samlede avfallet fra husholdninger og liknende avfall fra tjenesteytende næringer eller av det som EU kaller kommunalt avfall. Med nye materialgjevinningskrav mener KS Bedrift at tiden er moden for å gi kommunene større ansvar, slik de hadde før loven ble endret i 2004. Samlede avfallsstrømmer vil gjøre innsamling og etterbehandling mer effektiv, øke investeringsviljen og vil bidra til et mer velfungerende avfallsmarked.

Det bør også innføres stimuleringstiltak for å øke bruken av og etterspørselen etter gjenvunne materialer.

Sirkulærøkonomien skal gi grønne jobber

EU har en ambisjon om at den sirkulære økonomien skal styrke EUs konkurransekraft, skape økonomisk vekst og nye grønne arbeidsplasser. EUs handlingsplan for sirkulæreøkonomi omfatter mål for avfallshåndtering, men også incentiver for å stimulere til at man setter grønnere produkter ut i markedene og større grad av industrielt samarbeid.