Sirkulær økonomi er et prinsipp for økonomisk virksomhet som har som mål at ressurser forblir i økonomien lengst mulig. Den har også som mål at produkter gjenbrukes, også utenom sitt opprinnelige formål. Dette ønskes oppnådd ved å redusere råvarebruk, avfall, utslipp, og energiforbruk til et minimum. Innenfor sirkulær økonomien er det grunnleggende å se avfall som en ressurs og at produkter designes slik at materialene lettere kan gjenvinnes.

For å nå sirkulærøkonomiske mål, og bli et lavutslippssamfunn i 2050, er det vesentlig å få til godt fungerende materialgjenvinning. EU bestemte nylig at 65 prosent av ”kommunalt avfall”, dvs. husholdningsavfall og likende avfall fra tjenesteytende næringer, skal materialgjenvinnes innen 2035. Det er grunn til å tro at Norge vil følge de samme målene som EU for både husholdningsavfall og liknende avfall fra tjenesteytende næringer.

KS Bedrift Avfalls medlemmer består hovedsakelig av kommunale og interkommunale avfallsselskaper. Disse besitter viktig kompetanse og erfaring, og er opptatt av hvordan de kan bidra til at mer av avfallet blir brukt som ressurs i evige kretsløp, slik at Norge skal kunne gå fra en lineær til en sirkulær økonomisk modell.