Moderne avfallsinnsamling.png

Fremtidens byer

Moderne innsamlingssystemer • Avfall

Nedgravde løsninger kan løse mange av utfordringene med avfallsinnsamling i bykjerner og sentrale områder. Derfor er det mange byutviklere som ser med økende interesse på ny teknologi, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen.

Dagens bystruktur må planlegges for dagens og fremtidens avfallsmengder.

- Det er så enkelt som at dersom man skal bygge fremtidens byer, så må vi tenke nytt, og ikke tviholde på alle sider ved gårsdagens løsninger. Den samme utviklingen ser vi andre steder i verden. Den tradisjonelle henting av avfall må løses på nye måter, sier Helgesen.

Nye løsninger, som avfallsrør, vil både fjerne avfallsdunker og gjøre henting av avfallet fra innsamlingssentraler utenfor trange bygater mulig. Konkurransen opprettholdes som i dag, og det er ingen endring for næringsdrivende, slik enkelte hevder. Næringsdrivende kan fortsatt gjøre avtaler om henting fra hvilke aktører de ønsker. Og de kan fortsette å sortere avfallet som før.  Forskjellen er mindre tungtrafikk og gårdeierne får frigjort betydelige arealer til andre formål.

Nye løsninger bidrar også til reduserte utslipp fra alle lastebilene som henter avfall, det gir økt brannsikkerhet, rottene får mindre å spise, det blir bedre visuelt med mindre forsøpling og gir bedre bomiljø. Løsningene er selvsagt forenlige med en sterk satsing på materialgjenvinning.

- To klare forutsetninger som KS har pekt på når en planlegger slike løsninger, er da nettopp at man sikrer konkurransen om å levere avfallstjenester til næringslivet, og at systemene drives til selvkost. Det betyr at ingen kan tjene penger på innføringen av et slikt system, sier KS-lederen.

- I kommunene lever vi med et sterkt press på å forbedre tjenester til innbyggerne, og innbyggernes beste skal hele tiden være sentralt. Derfor kan vi ikke tviholde på gårsdagens løsninger når fremtiden krever noe annet av oss, avslutter Helgesen.