En helhetlig tilnærming er noe KS Bedrift liker godt, fordi våre medlemmer har en hverdag der nettopp helheten er viktig. Våre medlemmer driver ikke med løsrevne tiltak, men de er satt til å utvikle lokalsamfunnene så de blir bærekraftige. De tenker globalt, og handler lokalt.

Behov for bedre data og nye målepunkter
I månedene som kommer vil forslagene om nye mål for materialgjenvinning bli diskutert. Det er allerede stor enighet om behov for bedre data og at gjenvinningsprosenten måles ut av gjenvinningsanlegget, og ikke ved innsamlet mengde fra den som lager avfallet.

KS Bedrift vil bringe videre gode, norske erfaringer
Det utvidede produsentansvaret vil bli styrket som verktøy for å nå bedre ressurseffektivitet. Europakommisjonen peker særlig på behovet for øko-design, slik at produkter som lages vurderes både på idé-stadiet, i produksjon, bruk og som avfall til gjenvinning. KS Bedrift vil jobbe videre for at det gode ved norske løsninger kan fortsette og at vi drar nytte av hverandres erfaringer i utviklingen av den nye politikken som EU og EØS-landene skal føre.

Grønne jobber - og grønn kompetanse
Oppdaterte tall viser at det kan bli 580 000 flere jobber i Europa dersom alle EU-landene hadde innført all politikken på avfallsområdet. KS Bedrifts medlemmer ser i tillegg behov for bedre kvalifisert arbeidskraft. Allerede i dag har vi i Norge behov for utdanning på alle nivåer for å få arbeidskraft som kan løse avfallsbransjens utfordringer i alt fra drift av gjenvinningsstasjoner til prosjektering av nye behandlingsløsninger.
 
Kommunene har bidratt til å nå miljømålene
Nylig slapp Statistisk Sentralbyrå avfallsstatistikken for 2012. Den viser at kommunene har gjenvunnet hele 83 % av husholdningsavfallet. Myndighetenes gjenvinningsmål på 80 %. Statistikken viser også at vi kaster mye avfall som kunne vært utnyttet bedre. En viktig oppgave i utviklingen av den nye avfallspolitikken blir derfor å sikre at kommunene, og alle andre som håndterer avfall, kan utnytte ressursene i avfallet enda bedre, uten at det går utover det totale miljø-bildet.

For kommunene er ressurseffektivitet et mål
Det finnes ulike forutsetninger rundt i Europa for hva som er mest ressurseffektivt. Hele miljø-bildet innebærer at vi ser mange forhold i en helhet. Dette er kommuner gode på, siden de allerede kan utvikle samfunn. De vet at folk trenger både arbeidsplasser og friområder, ren luft og veier, kollektivtransport, parkeringsplasser og trygghet i alle livssituasjoner. Ressurseffektiv avfallshåndtering er en bit i dette puslespillet.
 
Prosessen videre i EU
Nå er det tid for å lese politikkforslaget grundig. Ulike interesser må veies og de nyvalgte Europaparlamentarikerne kommer til å bli kontaktet fra mange hold. Som i alle andre saker vil ulike organisasjoner diskutere, finne allianser, vurdere konsekvensene av forslagene, foreslå andre løsninger og debatten vil gå i månedene fremover. KS Bedrift vil forankre egne posisjoner og samarbeide med våre meningsfeller i inn- og utland. 
 
EU-ledelsen velges
Denne uken velger parlamentet sine utvalg, underutvalg og utvalgsledelse for de neste 2,5 årene. Giovanni La Via fra de konservative (EPP) ble leder for komiteen for miljø m.m. En annen av de tidligste oppgavene til medlemmene i Europaparlamentet er å intervjue og velge kommisærer. I den siste perioden har Europakommisjonen Europaparlamentet ledes i de kommende 5 årene av en koalisjon: De første 2,5 årene skal Martin Schulz fra sosialdemokratene lede parlamentet, mens de neste 2,5 årene skal presidenten være fra de konservative. Denne kandidaten er ikke valgt ennå. 16. juli skal presidenten i Europakommisjonen velges offisielt.
 
KS Bedrift håper alle meningsbærere benytter muligheten til å bidra til en holdbar avfallspolitikk som tar bedre vare på ressursene våre, siden avfall er altfor viktig til å kastes.