Utvalget som står bak rapporten peker særlig på en skjerping av reglene for deponering, forbrenning, handel over landegrenser og behandling av farlig avfall.

EUs avfallsregler er for det meste minimumskrav, så Norge kan legge seg på en strengere linje om ønskelig. Utvalget slår da også fast at Norge var tidlig ute med retur- og innsamlingsordninger, og at disse på noen punkter går lenger enn det EU krever.

Rapporten tar først og fremst for seg miljøtekniske krav. Den sier for eksempel ingenting om hvordan regelverket for offentlige anskaffelser og konkurranseregelverket påvirker mulighetene for å føre en god lokal avfallspolitikk