KS Bedrift Havn organiserer 31 sentrale havner langs kysten, og etterlyser en videre utvikling av næringen. En strategi for å utvikle dagens og fremtidens næringer langs kysten og på havet er avhengige av gode havner enten det gjelder tradisjonell fiskerinæring, oppdrett, mineralutvinning, vindkraft eller andre næringer i den blå åker. Vi i KS Bedrift Havn opplever imidlertid reduserte budsjetter for kysten og en manglende satsing på den miljøvennlige transporten. Den negative utviklingen innen sjøtransport har gitt rom for en økning i lastebil-trafikken.

Sjøtransporten er i bunn og grunn mest attraktiv for gods som skal transporteres over lengre avstander. Dette gjør sjøtransporten attraktiv for import- og eksportbedrifter langs hele norskekysten. Det er imidlertid sterke, robuste havner som muliggjør en effektiv innhøsting av avlingen fra den blå åker. Havnens rolle som et bindeledd mellom land og sjø, produksjon og marked, har muliggjort å etablere virksomheter i og rundt kystområdene. Ved å videreutvikle og forsterke havnens funksjon og rolle styrkes bidraget for å utvikle arbeidsplasser og skape vekst i by og bygd.

Næringens konkurransekraft er imidlertid avhengig av gode og effektive intermodale forbindelser mellom sjø, vei og bane for å tilrettelegge for fremtidens transportvekst. Et godt samspill mellom transportalternativene vil gi kapasitetssterke og miljøvennlige løsninger for godstransport og næringsutvikling. 

I det kommende statsbudsjettet forventer KS Bedrift Havn en oppfølging av regjeringens nærskipsfartsstrategi for å tilrettelegge for en betydelig vekst i havnæringene, og med dette snu utviklingen etter to år med relativt tørre budsjetter for infrastruktur på kysten.

KS Bedrift Havn forventer at statsbudsjettet inneholder en betydelig satsing på maritim infrastruktur, og at budsjettreduksjon endres til budsjettvekst. Vi forventer et budsjett med mye god vind i seilene.