Kjell-Olav signerer avtale.jpg
Direktør i KS Bedrift Havn, Kjell-Olav Gammelsæter, signerer avtalen om samferdselsallianse.

Ny samferdselsallianse etablert

Havn • Havn

Vegene tar en stadig større andel av den økende godstransporten i Norge, til tross for en klar ambisjon om mer gods på sjø og jernbane. - Utviklingen har gått i feil retning og formålet med denne samferdselsalliansen er å fremme tiltak som skal snu den negative utviklingen, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn.

Avtalen om den nye samferdselsalliansen ble signert under debatten «Fra kø til bedre miljø – med gods på bane og sjø» på Arendalsuka. Allianse skal komme med felles forslag til løsninger og konkrete tiltak som skal bidra til at målsettingen om at mer gods skal flyttes over på bane og sjø.

- Havnene er viktige knutepunkter og må være med i arbeidet om vi skal får mer transport over på sjø. I tillegg tilbyr havnen service for andre maritime næringer og utfører viktige samfunnsoppgaver, sier Kjell-Olav Gammelsæter.

I gjeldende NTP heter det at «Regjeringen har som ambisjon å overføre 30 pst. av gods over 300 km fra veg til sjø og bane innen planperiodens utløp.»

Dette er en oppfølging av en politisk målsetting om å få til en godsoverføring fra veg til sjø og bane, som går mange år tilbake. Fordelene med godsoverføring fra vei til jernbane og sjø er mange:

  • Det kan gi store kutt i klimagassutslipp om vi får gods over på jernbane eller skip med null- eller lavutslippsteknologi.
  • Norske produkter, blant annet sjømat, oppnår et sterkere miljøomdømme i de europeiske markedene når de kan transporteres på bane eller sjø.
  • Det blir mindre støy og støv, færre ulykker og mindre veislitasje.
  • Det kan øke Norges forsprang i maritim industri gjennom utvikling av utslippsfrie skip.

Til tross for klare ambisjoner om mer gods på sjø og jernbane har utviklingen har gått i feil retning. Vegene har tatt en stadig større andel av den økende godstransporten.

- Vi vet at transportbehovet vil øke kraftig i årene som kommer. Samtidig er vi forpliktet til å redusere klimautsipene betydelig. Skal vi finne de gode virkemidlene som løser utfordringene tror jeg det er viktig å ha gode allianser i ulike miljøer fremover, sier Gammelsæter.

Debatten og møtet på Arendalsuka ble filmet og du kan se hele opptaket her:

https://www.youtube.com/watch?v=u0flVmuwIeg&feature=youtu.be

 

Følgende organisasjoner er med, og kan kontaktes:

  • Norsk Sjømannsforbund v/leder Johnny Hansen, tlf 911 85 577
  • Kystrederiene v/administrerende direktør Tor Arne Borge, tlf 916 29 744
  • NSB v/konserndirektør Geir Isaksen, tlf 913 48 281
  • Sjømat Norge, v/administrerende direktør Geir Ove Ystmark, tlf 481 27 155
  • Maritimt Forum v/daglig leder Tord Dale, tlf 404 51 414
  • KS Bedrift Havn, v/direktør Kjell-Olav Gammelsæter, tlf 413 05 221