P1100199.JPG

Kystruten konkurranseutsettes

Havn • Havn

Fra 2021 kan inntil tre rederier drifte kystruten Bergen-Kirkenes.

Dette ble klart på en haste-innkalt pressekonferanse med Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og ekspedisjonssjef Fredrik Arnesen denne uken. I dag står Hurtigruten ASA for frakt av gods, passasjerer og post med sine elleve skip i perioden 2012-2019. Staten kjøper dermed transporttjenester på sjø, hvor driften innebærer daglige, helårlige og gjennomgående seilinger på strekningen.

Ved å konkurranseutsette driften tilpasser Samferdselsdepartementet tilbudet etter beskyldninger om å gi ulovlig statsstøtte til Hurtigruten.

ESA
I inneværende periode har det vært diskusjoner med ESA om det er reell konkurranse om anbudet. Nå ønsker Samferdselsministeren at diskusjonen ikke vedvarer videre inn i den nye perioden:
«Vi ønsker å fjerne all tvil om at konkurransen på denne ruta er reell. ESA har vært veldig opptatt av at vi legger til rette for konkurranse. Det er lite sannsynlig at vi blir beskyldt for å utbetale ulovlig statsstøtte med dette konseptet».

I forberedelsene til utlysningen av den nye konkurranseutsettelsen har departementet vært i dialog med ESA, som har gitt uttrykk for at den nye avtalen innebærer at statsstøtteregelverket overholdes.

ESA er opptatt av at Samferdselsdepartementet skal tilrettelegge for konkurranse, og dette er en god mulighet til å oppnå det, sa ekspedisjonssjef Arnesen. Det er allerede utarbeidet hvilke typer skip som bør brukes, samt den ledige tonnasjen i annenhåndsmarkedet som kan benyttes i konkurransen.

Miljøkrav
- Skipene på kystruten representerer over 1 prosent av utslipp fra den ikke-kvotepliktige delen av transportsektoren, sa Solvik-Olsen. Regjeringen stiller nå strengere krav til miljø når konkurranseavtalen skal fornyes.

I anbudet er det nå krav om at skipene er tilrettelagt for landstrøm, og at dette tas i bruk i havner der det er tilgjengelig. Også en betydelig reduksjon i CO2-utslipp fra skipene kreves. Reduksjonen bør være på om lag 25 prosent. –Det må stilles realistiske teknologikrav for at det skal være gjennomførbart, la Samferdselsministeren til.

Begrenset fortjeneste
- Det vil bli gitt mulighet for dem de inngår kontrakt med å drive kommersiell virksomhet ved siden av den statlig kjøpte virksomheten. Det betyr at man kan bygge større skip enn det stilles krav om, og selge billetter til andre reisende enn de som har et behov som staten medvirker til å dekke, sa ekspedisjonssjefen.

Det nye er derimot en begrensing på leverandørenes fortjenestemuligheter for å imøtekomme regelverket om statsstøtte.

Frist
Anbudene kan leveres i tre ulike pakker:

  1. Med tre ruter

  2. Med fire ruter

  3. Med fire ruter

Dette betyr at det ett rederi kan få alle kontraktene så vel som at flere parter deler driften, for å sikre mot en eventuell strid rundt kontraktene. Til tross for at ulike rederier kan stå for driften sammen presiserer Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at det ikke skal foreligge noen usikkerhet om tilbudet, og de samme anløpshavnene og frekvensen opprettholdes. Deles kontrakten opp trenger hvert enkelt rederi å kontrahere færre skip, som muliggjør en kontrahering etter ønskede spesifikasjoner.

Fristen for å levere tilbud er 3.januar 2018, og allerede har mellom fem og ti rederier meldt interesse for konkurransen. Departementet ønsker å inngå kontrakten før påske, om ikke før. Oppstarten av driften skal skje senest 1.januar 2021.