Statsbudsjett 2018: Foreslår å fjerne eiendomsskatt på kraftlinjer

Energi • Energi

Regjeringen vil endre vilkårene for eiendomsskatt. Dette kan innebære at eiendomsskatten på mange kraftlinjer bortfaller.

I forslaget til Statsbudsjett foreslår Regjeringen at «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner» skal fritas fra eiendomsskatt fra 2019, med en overgangsperiode på fem år. Overføringsanlegg i nettet vil i all hovedsak bli fritatt fra eiendomsskatt.

I henhold til forslaget vil vannkraftanlegg, vindkraftanlegg, anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum ikke omfattes av forslaget. Også kraftlinjer direkte knyttet til kraftverk skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget til kraftverket.

Nettselskapene har kunnet kreve økt inntektsramme som kompensasjon for kostnader forbundet med eiendomsskatt. Bortfall av eiendomsskatt vil derfor være en fordel kun for kundene.

  • Når det samlet sett skal investeres for milliardbeløp i nettet de kommende årene, er det viktig å begrense regningen som sendes videre til forbrukerne. En slik revisjon av eiendomsskattereglene kan bidra til dette, sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

I henhold til budsjettet vil selskapsskatten samtidig reduseres fra 24 til 23 prosent, noe som også bidrar til at det samlede skattetrykket på nettselskapene reduseres.