Statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram i dag. For å ta det gledelige først har regjeringen lagt opp til at etableringen av den nye fagutdanningen skal få 26,7 mill kr neste år. I tillegg har man bevilget 17,2 mill kr i neste års budsjett for å samlokalisere 110- og 112-sentralen i Tromsø. Noe av disse midlene skal også gå til å dekke utgiftene knyttet til omprogrammering av nødnetterminalene i brann og redningstjenesten.

Det sistnevnte har vært en bekymring både for landets brann og redningsvesen og Branns driftsorganisasjon (BDO). Det gjenstår likevel å se om denne omprogrammeringen er fullfinansiert med disse midlene

Det som er mer bekymringsfullt er at regjeringen i liten grad er konkrete på hvordan man ser for seg at landets brann og redningsvesen skal «bli profesjonelle og slagkraftige, og med god evne til å til å håndtere større og krevende hendelser» for å sitere budsjettdokumentet.

Det sies lite om behovet for heltidsledelse og nødvendigheten av samarbeid kommuner i mellom for å skape større brann og redningsvesen med bedre og bredere kompetanse, bedre utstyr og evne og utholdenhet til å håndtere mer komplekse og større hendelser.

KS Bedrift beredskap, brann og redning hadde forventet at regjeringen hadde vært mer konkret på dette området, og vil følge dette opp i kontakten med DSB og Justis- og beredskapsdepartementet.

Det er også verdt å merke seg at støtten til deltidsreformen med utdanning av deltidsbrannkonstabler ikke videreføres i 2018. KS Bedrift beredskap, brann og redning har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet som sier at denne støtten har vært gitt i en overgangsperiode og at denne perioden nå er utløpt, og at støtten derfor opphører.