Avtalen innebærer at det opprettes en døgnbemannet vakttelefon som nødetater over hele landet kan ringe ved mistanke om funn av såkalt CBRNE-materiale.

-Det er svært gledelig at en slik avtale nå er på plass. Denne døgnbemannede vakttelefonen vil være viktig for brannpersonell i situasjoner der man frykter at farlige stoffer er i omløp, sier fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen.

-Vi kan ikke utelukke at enkelte kan benytte kjemiske stoffer med høy farepotensiale mot sivilbefolkningen i Norge, da er det viktig at brannpersonell har kunnskap om hvordan en minimerer skadepotensialet, avslutter Gjølberg Karlsen.

Betegnelsen CBRNE dekker alle de farligste stoffene som er i omløp i verden i dag: kjemiske, biologiske og radioaktive stoffer, samt nukleært materiale og eksplosiver.

Avtalen slår fast at Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal være beredskapslaboratorium, der ukjente CBRNE-prøver kan analyseres.

Dette innebærer at FFI skal drifte en døgnkontinuerlig beredskapstelefon (24/7).