iStock-479610911.jpg
(Kilde: IStock Photo)

Staten må bidra mer for å få fart i markedet for biogass

Avfall • Avfall

Statssekretær Lars Andreas Lunde fra Klima- og miljødepartementet påpekte at utfordringen er å skape et velfungerende marked for biogass under årets nasjonale kontaktforum hos Miljødirektoratet.


KS Bedrift mener det er viktig at staten bidrar mer, både juridisk og økonomisk for å få fart i utbyggingen og bruk av biogass. Lunde var villig til å satse på subsidier i en overgangsfase, men understreket at et ordinært fungerende marked må gjelde. KS Bedrift mener at det er vel så viktig med virkemidler for økt bruk av biogjødsel. Vi har forventninger til at det i kommende statsbudsjett satses mer på både biogass og biogjødsel.

Regjeringen vil ha nullutslippskjøretøy
I den siste Nasjonale transportplanen (NTP 2018-2029) legger regjeringen til grunn at alle nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025. Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy, eller bruke biogass, i 2025. Det er et skritt i riktig retning for å øke etterspørselen etter biogass.

Klimatiltak og gjenvinning
Mer utnyttelse av våtorganisk avfall til produksjon av biogass, ikke minst økt bruk, er viktig for å redusere klimautslippene. Samtidig vil økt produksjon og bruk av biogjødsel bidra til mer materialgjenvinning av våtorganisk avfall og sikre mer ombruk av fosfor. Disse to prosessene går hånd i hånd. Det er derfor viktig at det etableres velfungerende marked for begge produktene.

Fortsatt mye ledig biogasskapasitet
Etterspørselen etter biogass holder ikke samme takt som dagens produksjon. Det er i dag mye ledig kapasitet i markedet, samtidig er potensialet for økt produksjon stort. Fortsatt er det vanskelig å omsette biodgjødsel, og mange produsenter av biogjødsel opplever fortsatt at produktet gir negativt resultat.

Behov for flere målrettede virkemidler
Det manglende markedet viser tydelig at eksisterende virkemidler ikke er tilstrekkelige. Fortsatt er det også dyrere å investere i kjøretøy som kan gå på biogass. Det gis ingen reduksjon i bompenger de fleste steder, og fyllestasjoner er foreløpig dårlig utbygget.

ENOVA tilbyr ulike støtteordninger som også er relevante for utbygging av biogassanlegg, og for etablering av infrastruktur. Gjennom ‘Klimasats’ kan kommuner søke støtte til midler for ulike klimatiltak, og flere kommuner har allerede fått støtte til å etablere fyllestasjoner for biogass. Regjeringen ønsker videre å styrke forskningsinnsatsen, og Lunde trakk spesielt frem «Pilot-E», en støtteordning gjennom ENOVA.