Askeladden fritidsbåt (fotograf - Øyvind Holmstad).jpg
Kasserte fritidsbåter kan leveres til kommunale mottak

Båteiere får betalt for å levere båtvraket

Avfall • Havn | Avfall

Båtsesongen 2017 er på hell og regjeringen har allerede bevilget 300 millioner kroner til blant annet mottak av kasserte fritidsbåter. Klima- og miljøministeren gir nå båteiere en mulighet til å få betalt for å levere sin kasserte fritidsbåt.

KS Bedrift er fornøyd med at regjeringen nå har valgt en løsning hvor det utbetales et tilskudd direkte til båteiere. Satsen er satt til kr. 1.000, men KS Bedrift er usikre på om dette vil være tilstrekkelig for å få flere til å ta seg bryet med å levere inn båtvrakene.

Klima- og miljødepartementet er imidlertid ikke tydelige på om den nylig vedtatte utbetalingen skal tas fra samme pott som de allerede avsatte 300 millionene. KS Bedrift mener dette vil gi mindre penger til forsvarlig håndtering, behandling og materialgjenvinning av båtvrak. 

Miljødirektoratet frarådet en panteordning
Miljødirektoratet fikk tidligere i år i oppdrag å foreslå hvordan pengene skulle fordeles. De anbefalte ikke pant, fordi dette kunne føre til at enkelte utnyttet ordningen. På den annen side har de tidligere uttalt at en form for pant til båteier, vil gi økt innlevering av kasserte fritidsbåter.

Realiteten er dessverre slik at for å unngå at båtvrak fortsetter å forsøple langs kyst, elver og vann, må båteiere lokkes med økonomiske virkemidler. Klima- og miljødepartementet har bestemt at utbetaling skal utgjøre kr. 1.000 for alle fritidsbåter opp til 15 meter (49,21 fot), og skal gjelde fra 1. oktober 2017.

Les mer om ordningen på Klima- og miljødepartementets nettsider.

Hva om tilskuddsordningen opphører?
Tidligere i sommer foreslo Miljødirektoratet en ny forskrift som skal pålegge alle kommuner en plikt til å ta i mot båtvrak opp til og med 15 fot gratis. Store deler av de 300 millionene er ment å kompensere for kostnadene de kommunale og private mottakene vil få i relasjon til mottak og behandling av båtvrakene. Miljødirektoratet har uttalt at ordningen skal evalueres.

Se hvilke bestemmelser som gjelder for tilskuddsordningen.

KS Bedrift mener det er et problem at miljømyndighetene foreslår å forskriftsfeste kommunens plikt om gratis mottak av kassert fritidsbåter. Da legger de opp til å bryte med det viktige prinsippet om at «forurenser betaler».

Kommuner i hele landet har allerede et stort press på å holde kostnadene på sine tjenester nede og at kommunale avgifter skal være rettferdig. Dersom det legges opp til gratis mottak også om tilskuddsordningen opphører, betyr det at alle kommunens innbyggere må betale for de få. At båteierne i tillegg skal få betalt for å levere kasserte fritidsbåter, vil forsterke denne urimeligheten. Det strider mot all rettferdighet, og det strider mot forurensningsloven § 34.