Dame foran metallfjell

Avfallspolitikk: Regjeringen har evnen, men mangler vilje

Avfall • Avfall

Denne uken la regjeringen frem melding til Stortinget om avfallspolitikk og sirkulær økonomi. Den er full av gode hensikter, men KS Bedrift mener det mangler vilje til å bruke verktøyene som ligger klare til bruk.

Statsråd Helgesens presentasjon av regjeringens politikk for avfall og sirkulær økonomi kan kokes ned til tre ting: 1) Norge skal tilpasse seg nytt regelverk fra EU, 2) mer sortering, økt materialgjenvinning av plast og unngå matsvinn, og 3) marin forsøpling skal bekjempes. Dette er gode intensjoner, men meldingen mangler konkrete tiltak.

Må tenke på tvers

Regjeringen har svart på oppdraget fra Stortinget om en melding om avfallspolitikken. Den har også utvidet oppgaven til å se at avfall inngår i et kretsløp av ressurser. Vi håper neste storting løfter politikken og inkluderer tiltak på tvers av departementenes fagområder.

KS Bedrift ønsker en mer helhetlig stortingsmelding som blant annet tar med rollene til landbruket, utdanning, energiområdet, arealplanlegging, klima, havbruk og transport. Denne meldingen bidrar til at avfall forblir et isolert tema. Isteden bør man løfte blikket og se mer på helheten.

Kommunene er drivkraften

Den 21. juni sa Helgesen i Dagsnytt 18 at ikke alle kommuner er enige i kildesortering. Dette er dessverre svært lett å misforstå og en avsporing. Det er kommunene som har ligget i forkant og lagt til rette for sortering.

Det er også kommunene som forventes å dra lasset videre. Derfor er EUs politikk først og fremst rettet mot det kommunale avfallet. EU har allerede innsett at kommunene går i front, og at det er der innovasjonen skjer.

I tillegg skal kommunene forvalte innbyggernes penger fornuftig, og ivareta sine øvrige samfunnsplikter som innebærer å hindre utslipp til jord, luft og vann. Kildesortering er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for et bedre miljø.

Jo bedre markedet for sortert avfall fungerer, desto mer fornuftig er det å sortere. KS Bedrift ber regjeringen fortsette denne linjen og vektlegge miljønytte ved valg av løsninger. Og miljønytten må sees i sammenheng med den helheten vi mener mangler i denne stortingsmeldingen.

Produsentansvar for emballasje

Regjeringen ønsker forskriftsfesting av produsentansvar for emballasje og vil også se på produsentenes medansvar i forsøpling. KS Bedrift mener det er på høy tid å få på plass en forskriftsfesting av dette produsentansvaret.

Bransjen er godt kjent med at økt konkurranse har vist at dagens system blant annet ikke er transparent nok. En forskriftsfesting vil gi like vilkår for aktørene og nødvendig oversikt over avfallsstrømmene.

Vi mener også det er selvsagt at produsentenes ansvar omfattes av hele livsløpet, også dersom produktene havner på avveier som forsøpling. Dette er gode tanker fra regjeringen.

Nasjonal behov for god statistikk

Vi skal nå høyere krav til gjenvinning. Da er vi avhengig av troverdig statistikk. Forskriftsfestingen av produsentansvar for emballasje er et riktig steg på veien til bedre oversikt for alle som har en rolle, fra produsent og importør, til kommuner, returselskaper, detaljhandel og gjenvinnere.

Ikke minst er nasjonale myndigheter avhengig av gode og riktige tall for å kunne måle resultater underveis. Derfor må emballasjeforskriften iverksettes. Regjeringen må bruke verktøyene som ligger klar til anvendelse.

Litt ros skal regjeringen få

Det meste i stortingsmeldingen er veldig bra. Dette burde kunne vedtas ganske greit i et storting – også etter valget 11. september – som ønsker bedre utnyttelse av ressursene i avfallet.

Viktige og gode tiltak er allerede utredet og klare til å tre i kraft, blant annet innsats mot marin forsøpling og mikroplast. De ønsker også innovasjon velkommen og lener seg blant annet på Horisont 2020-programmene som Norge deltar i gjennom EU/EØS-samarbeidet.

KS Bedrift vil i tiden fremover jobbe videre med detaljene i denne meldingen og håper det nye stortinget som trer sammen i oktober raskt setter temaene i meldingen på dagsorden.

Melding til stortinget: Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi