Varsling (foto - Austin Neill).jpg
Foto: Austin Neill

Varslingsrutiner må på plass fra 1. juli 2017

Arbeidsgiverservice

Alle bedrifter som har minst fem arbeidstakere må ha varslingsrutiner etter endringene i arbeidsmiljøloven som trer i kraft 1. juli.

Så langt har det bare vært krav om varslingsrutiner «når forholdene tilsier det». Men heretter må alle bedrifter som har minst fem arbeidstakere ha egne rutiner for varsling.

På våre medlemssider finner du hjelp for bedrifter som nå må etablere varslingsrutiner (krever innlogging; dersom du har problemer med å logge inn, kontakt Petter Wesenberg, mob: 950 65 947).

Varslingsreglene endres også slik at innleide arbeidstakere har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i den bedriften de er innleid i, i tillegg til hos egen arbeidsgiver.

Taushetsplikt om hvem som varsler

Det innføres taushetsplikt om varslerens identitet for tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter som mottar varsel om kritikkverdige forhold.

Taushetsplikten gjelder også overfor partene i saken – med andre ord har Arbeidstilsynet og andre offentlige myndigheter taushetsplikt om hvem som har varslet også overfor arbeidsgiver som skal søke å rette opp i de kritikkverdige forholdene.

Åpenhetskultur er viktig

KS Bedrift mener at en kultur for åpenhet i bedriften vil redusere behovet for varsling. Varsling er en viktig sikkerhetsmekanisme som skal sørge for at kritikkverdige forhold kommer for en dag.

Det er likevel bedre å forebygge behovet for varsling ved en bedriftskultur der arbeidstakerne oppfordres til å ta opp utfordringer og der forslag til forbedringer ønskes velkommen.

Innføring av taushetsplikt ved varsling til det offentlige motvirker arbeid som bidrar til økt åpenhet i den enkelte bedrift. Etter vår vurdering blir det vanskeligere å komme til bunns i forholdene og finne en god løsning.

KS Bedrift gikk derfor i likhet med flere arbeidsgiverorganisasjoner i mot innføring av slik taushetsplikt da saken var på høring, men regjeringen og Stortinget tok altså ikke innsigelsene til følge.