Unngå unødvendige lokale særavtaler

Arbeidsgiverservice

Lokale særavtaler er avtaler mellom den enkelte bedrift og lokale tillitsvalgt(e). Reglene om lokale særavtaler er regulert i Hovedavtalen Del A.

 

Lokale særavtaler kan i prinsippet være en avtale om hva som helst, men ofte er det en ordning eller f.eks. en godtgjørelse. Men man kan ikke avtale/regulere forhold som allerede er (absolutt) regulert i tariffavtalen. Slike forhold kan bare avtales til det bedre, når bestemmelsen (tillegget) i tariffavtalen er angitt som en «minimumsbestemmelse».

En lokal særavtale må være skriftlig og den bør også være så entydig og klar at den ikke gir rom for tolkningstvil.

Ved inngåelse av en lokal særavtale gir man fra seg noe av styringsretten. Årsaken er gjerne for å oppnå noe annet. Men siden en slik avtale kan begrense arbeidsgivers fremtidige handlingsrom, bør man alltid foreta en nøye vurdering av fordeler og ulemper før man inngår avtalen. Vurder alltid nøye om det er mulig å lage interne retningslinjer f.eks. i personalhåndbok eller lignende hvor ordningen framgår, i stedet for å binde seg gjennom lokal særavtale. Det er enklere å endre interne retningslinjer enn en lokal særavtale.

KS Bedrift anbefaler at man avtaler en utløpsdato som tas inn i særavtalen og passer på at denne datoen avviker fra utløpsdatoen på eventuelle sentrale overenskomster som virksomheten er bundet av.

Lokale særavtaler gjelder normalt for alle eller spesifikke grupper/kategorier av ansatte. Gjelder avtalen bare for noen bestemte navngitte ansatte, er den ikke å regne som en tariffavtale, og kan falle utenfor uten for bestemmelsene i Hovedavtalen om varighet, tvisteløsning og reforhandling.

Selv om arbeidsgiver ikke kan motsette seg tillitsvalgtes krav om å forhandle eller reforhandle en lokal særavtale, er det selvsagt ingen selvfølge at man blir enige og at det blir noen særavtale.

Hvis ikke annet er avtalt i har en lokal særavtale 3 måneder oppsigelsesfrist før gyldighetstiden utløper. Blir avtalen ikke sagt opp -fornyes avtalen ett år av gangen. En lokal særavtale binder partene inntil den lovlig er sagt opp. En lokal særavtale som er lovlig sagt opp uten at noen av partene har krevd reforhandling, faller bort.

Dersom reforhandling av avtalen ikke fører frem kan hver av partene bringe saken inn for lokal nemnd. Lokal nemnd består av en nøytral leder fra mekler-/kretsmekler og en representant hver fra arbeidsgiver og lokal tillitsvalgt i bedriften.