Ill.jpg
Illustrasjonbilde

Skal tilkallingsvikarer og deltidsansatte få sykepenger når de jobber utover arbeidsavtalen?

Arbeidsgiverservice

Både Hovedtariffavtalen og folketrygdloven har regler for når tilkallingsvikarer og deltidsansatte som jobber mer enn sin arbeidsavtale har rett på sykelønn. KS har nylig utarbeidet en veileder.

Hovedtariffavtalen og folketrygdloven har ulike vilkår for når man kan motta sykepenger. Derfor må man alltid vurdere begge regelsettene for å se hvilke rettigheter den enkelte har.

En tilkallingsvikar kan under visse vilkår ha rett til sykepenger for flere dager enn det som er avtalt dersom det er sannsynlig at hun ville ha fått flere vakter om hun ikke hadde blitt syk.

Tidligere jobbing avgjør
Tilkallingsvikarens ekstravakter må da ha vedvart i en periode på minst tre måneder uten avbrudd på mer enn 14 dager. Så må man beregne et gjennomsnitt for å se hvor mange vakter det er sannsynlig at hun ville ha fått.

Også deltidsansatte kan ha rett til sykepenger for flere dager enn de som ligger i deltidsstillingen og de som er avtalt utover dette. Dette vurderes etter samme kriterier som for tilkallingsvikarene (se over).

Etter arbeidsgiverperioden på 16 dager er arbeidsgiver likevel bare pålagt å utbetale sykepenger for deltidsstillingen.

Det er viktig å understreke at både tilkallingsvikarer og deltidsansatte må oppfylle øvrige vilkår for å få utbetalt sykepenger.

Her finner du veilederen fra KS