Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak – forslag til regelendringer

Arbeidsgiverservice

Bruker bedriften vikarer fra bemanningsforetak? Hvordan vil dere bli påvirket dersom Arbeids- og sosialdepartementets forslag til endringer i bemanningsforetakenes rammevilkår strammes inn?

KS Bedrift ønsker innspill fra medlemmene om i hvilken grad dere benytter vikarer fra bemanningsbyråer til å fylle opp ved korttids- eller lengre tids fravær blant egne ansatte. Hvor omfattende er bruken, og vil det by på utfordringer dersom tilgangen på slik arbeidskraft blir mindre? Vil det by på utfordringer for bedriften dersom det settes et maksimaltak på at f.eks. 10 % av arbeidstakerne kan leies inn fra bemanningsforetak?


Kom med innspill

I vedlegget nedenfor gjengis hovedforslagene i høringsbrevet. Vi ber om at eventuelle innspill sendes Barbro Noss på barbro.noss@ks.no før 10. september.

Vedlegg: Høring – endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra bemanningsforetak