Forskjellsbehandling mellom kommunal og privat revisorpraksis må opphøre

Andre bransjer • Andre bransjer

KS Bedrift har sammen med NKRF skrevet et brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), med kopi til Finansdepartementet, der vi peker på at dagens ordning med at kun to års praksis fra kommunal regnskapsrevisjon godkjennes som slik praksis, må endres.

Etter revisorloven kreves det minst tre års variert praksis i revisjon av årsregnskap eller tilsvarende økonomiske oppgjør for å oppnå autorisasjon som statsautorisert revisor.

KS Bedrift mener at praksis fra kommunal regnskapsrevisjon må likestilles med tilsvarende praksis fra private revisjonsenheter. Ulik behandling av revisjonspraksis som i stor og økende grad er lik både mht. innhold, kompleksitet og variasjon, kan vanskelig la seg begrunne. Forskjellsbehandlingen medfører også konkurranseutfordringer for kommunerevisjonsenhetene mht. å rekruttere og beholde god revisorkompetanse i årene som kommer.

Revisorlovutvalget legger nå i juni frem forslag til ny revisorlov. Flertallet foreslår imidlertid å ikke endre dagens praksisordning. Dette mener vi er beklagelig. På denne bakgrunn anmoder vi nå KMD om å følge opp denne saken inn mot det videre arbeidet med revisorloven, med mål om at dagens regler om praksisgodkjenning endres, og at praksis mellom kommunal og privat regnskapsrevisjon likestilles.

Les brevet fra KS Bedrift og NKRF