"Utvidet egenregi" er et av de viktigste unntakene fra anskaffelsesregelverket i praksis. Unntaket er regulert i anskaffelsesforskriften § 3-1.0

Tre vilkår må være oppfylt for at det skal være snakk om utvidet egenregi, henholdsvis "kontrollvilkåret", "omsetningsvilkåret" og "kapitalvilkåret".

Les mer: Faller din anskaffelse inn under unntaket om "utvidet egenregi"?

KS Bedrift har tidligere fått utarbeidet et notat om utvidet egenregi ved tildeling av oppdrag om kommunalt næringsavfall. Notatet har relevans ut over avfallsbransjen.