Ekspander alle / Skjul alle
Offentlighet

For å vurdere om et selskap er omfattet av offentleglova må man ta utgangspunkt i offentleglova § 2 første ledd.

Offentleglova gjelder etter § 2 første ledd bo…

IKS-loven sier ikke noe om hvorvidt representantskapsmøter skal være åpne eller lukkede. En del selskaper har bestemmelser i selskapsavtalen om at det skal være…

Kommunalt eide aksjeselskap (AS)

For aksjeselskapet som opprettes gjelder reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret. Bestemmelsen viser til en representasjon med til…

Det er klare begrensinger på aksjonærminoritetens rett til innsyn i eget selskap. Ledelsen bør likevel vurdere å etterkomme aksjonærenes ønske om informasjon i …

Utgangspunktet er ganske klart. Generalforsamlingen er til for eierne (aksjonærene), og de ansatte har ingen rett til å møte, eller være tilstede.

Det kan deri…

Styremedlemmer i aksjeselskaper kan bli erstatningsansvarlig for handlinger og unnlatelser som fører til et økonomisk tap. Det kan også en daglig leder i selska…

Interkommunale selskap (IKS)

En del endringer i selskapsavtalen må vedtas av det enkelte kommunestyre eller fylkesting. Disse endringene er listet opp i lov om interkommunale selskap § 4 tr…

Det er § 10 i IKS-loven som regulerer dette, se særlig åttende ledd i bestemmelsen: «I selskap som har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve…

Det kan av og til være behov for å avvikle styremøte uten at styremedlemmene faktisk møtes, eller at alle er tilstede samtidig. Da kan telefonmøte eller lignend…

Det kan i enkelte (unntaks-)tilfeller være behov for å gjennomføre et representantskapsmøte som et telefonmøte eller lignende – eller tillate at en eller flere …

Et eiermøte i et IKS er et uformelt møte mellom representanter fra eiersiden, styret og daglig leder for selskapet. Et slikt møte kan brukes når eierne og selsk…

Habilitetsreglene gjelder blant annet for folkevalgte som samtidig har et styreverv i et selskap hvor kommunen har eierinteresser.

Etter forvaltningsloven § 6 …

Det kan være ulike oppfatninger, ikke minst blant deltakerkommunene selv, om hvordan fordelingen av driftskostnader i et IKS bør være.

Offentlige anskaffelser

Utgangspunktet er ganske klart. Man kan endre inngåtte kontrakter, men ikke slik at det oppstår en «vesentlig endring", jf. anskaffelsesforskriften § 28-2.

Det…

Oppdragsgiver er pliktig til å oppgi tildelingskriterier. Tildelingskriterier er de konkurransekriteriene eller parameterne som oppdragsgiver skal vurdere tilbu…

Offentlige oppdragsgivere skal i en del av sine kontrakter kreve at leverandører er tilknyttet en lærlingordning, og at en eller flere lærlinger deltar i arbeid…

Annen næringsjus

Betegnelsen OPS brukes om et rettslig forpliktende samarbeid mellom offentlige og private aktører om å løse en bestemt oppgave. OPS benyttes gjerne der det offe…

Sidekart ksbedrift.no
+47 24 13 27 00